Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de sollicitatieprocedure.

Onder juridische werkervaring wordt verstaan:

 1. De werkervaring die is opgedaan na het afstuderen als jurist (dus niet: een juridische bijbaan als student of een studentenstage);
 2. De opgedane werkervaring in een juridische functie. Gaat het om een andere dan juridische functie (bijvoorbeeld om een managementfunctie), dan dient uit een toelichting te blijken welke concrete juridische werkzaamheden deze functie behelst.

Onder juridische werkervaring buiten de rechtspraak wordt onder andere verstaan:

 • werkervaring als advocaat, bedrijfsjurist, rechtsbijstand jurist, jurist of juridisch medewerker bij een overheidsinstelling (behalve de Rechtspraak) of procesvertegenwoordiger
 • werkervaring als universitair docent Rechtsgeleerdheid of hbo docent Rechten
 • juridische werkervaring bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens of het Hof van Justitie van de Europese Unie
 • werkervaring als volwaardig officier van justitie (niet als assistent- of plaatsvervangend officier van justitie) of advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie
 • werkervaring bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, afdeling advisering

De volgende instanties worden gezien als instanties binnen de Rechtspraak:

 • gerechtelijke instanties (Nederlandse of Caribisch-Nederlandse gerechten)
 • de Raad voor de rechtspraak en bijbehorende landelijke diensten van de Rechtspraak
 • de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
 • de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, afdeling rechtspraak
 • het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
 • de Centrale Raad van Beroep
 • het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad
 • de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • het Openbaar Ministerie, met uitzondering van volwaardig officier van justitie (niet als assistent- of plaatsvervangend officier van justitie) of advocaat-generaal

De LSR heeft een pool met jonge en ervaren rechters en raadsheren die voorafgaand aan je sollicitatie in gesprek kunnen gaan over de verschillende stappen in de selectieprocedure en de voorbereiding hierop, de rol van de rechter of raadsheer in de samenleving, persoonlijke ervaringen en hun eigen groei naar het rechter- en raadsheerschap.

Stuur een bericht naar lsr@rechtspraak.nl en wij nemen contact met je op om een afspraak te maken.

De briefselectiecommissie beoordeelt de duur van je juridisch relevante werkervaring vanaf het moment dat je bent afgestudeerd tot aan de sluitingsdatum van de vacature waarop je hebt gereageerd. Daarbij wordt tevens betrokken of je werkervaring fulltime of parttime is (geweest).

Voor de berekening van de duur van de juridische werkervaring buiten de Rechtspraak wordt de opgedane juridische werkervaring gerekend vanaf de datum van (WO) afstuderen als jurist, d.w.z. (voor degenen die zijn afgestudeerd in het bachelor/master-tijdperk) vanaf de afronding van de juridische masteropleiding, waaraan op dat moment nog niet per se civiel effect verbonden hoeft te zijn), tot aan het moment van indiening van de sollicitatie.

Als je solliciteert voor de functie van rechter of raadsheer dien je bij je sollicitatie aan te tonen dat je beschikt over een masterdiploma rechtsgeleerdheid met ‘civiel effect’ (artikel 5 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren). Een universitair diploma waaraan ‘civiel effect’ is verbonden vormt in beginsel bewijs dat is voldaan aan de zogenaamde drie-uit-vijf-eis.

In artikel 2 van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) is geregeld aan welke eisen je diploma moet voldoen om tot rechter benoemd te worden. Die eisen houden in dat men ten minste grondige kennis van en inzicht in drie van de vijf volgende rechtsgebieden heeft verkregen (‘drie-uit-vijf-eis’):

 1. burgerlijk recht, met inbegrip van burgerlijk procesrecht
 2. strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht
 3. bestuursrecht, met inbegrip van bestuursprocesrecht
 4. staatsrecht
 5. belastingrecht.

Tot de drie rechtsgebieden behoren in elk geval twee van de rechtsgebieden genoemd in de onderdelen a tot en met c.

Voor (bijvoorbeeld: fiscale) kandidaten die niet voldoen aan de hiervoor beschreven drie-uit-vijf-eis kan een uitzondering worden gemaakt als zij beschikken over een zeer ruime praktijkervaring op een van de vijf rechtsgebieden, zie artikel 2 lid 4 Brra.

Voor kandidaten met zowel een diploma fiscale economie als fiscaal recht met civiel effect geldt dat hun werkervaringsjaren worden geteld vanaf het moment van werken na het afstuderen als fiscaal econoom.

De analytische test wordt afgenomen door het assessmentbureau LTP. Je kunt de analytische test niet herkansen. Heb je de normscore op de analytische test niet behaald, dan geldt een wachttermijn van 3 jaar voordat je weer kunt solliciteren voor de functie van rechter of raadsheer.

Ben je op de dag van het maken van de analytische test ziek of anderszins door persoonlijke omstandigheden niet in staat de test te maken, meld dit dan zo snel mogelijk, in elk geval vóór aanvang van de analytische test, bij zowel het LTP als de LSR. Wanneer de test eenmaal is gemaakt, kan deze niet worden overgedaan, ook niet als achteraf melding wordt gemaakt van ziekte of andere verstorende omstandigheden.

Aan kandidaten met dyslexie of een visuele beperking wordt verzocht om dit bij voorkeur in het sollicitatieformulier, maar in ieder geval ruim voor aanvang van de analytische test, door te geven aan de LSR via lsr@rechtspraak.nl

De planning voor de verschillende onderdelen van de selectieperiode wordt een jaar van te voren gemaakt. Indien je tijdens de selectieprocedure enkele dagen/weken verhinderd bent, vraag dan voorafgaand aan je sollicitatie aan het secretariaat van de LSR voor welk onderdeel dit mogelijk een probleem vormt. Het secretariaat van de LSR adviseert je graag hoe hiermee om te gaan en of je afwezigheid een beletsel vormt om aan de betreffende sollicitatieronde mee te kunnen doen.

Als je binnen een termijn van twee jaar opnieuw bij een gerecht solliciteert, hoeft je de analytische test, het assessment en de eindgesprekken niet opnieuw af te leggen. De termijn van twee jaar start na afronding van de eindgesprekken met een positief resultaat.

Nee, de test en assessment kunnen voor beide sollicitaties dienen, evenals de eindgesprekken. De lokale gesprekken worden wel per gerecht gehouden.

Als je bij twee gerechten hebt gesolliciteerd, en je wordt na de eindgesprekken met LSR in beide gerechten uitgenodigd voor plaatsing, dan is de keuze aan jou.

 • Geldig Nederlands paspoort of ID-kaart
 • Bachelor en master diploma rechtsgeleerdheid met civiel effect
 • Diploma supplement civiel effect (BAMA structuur, vanaf 2002)
 • Cijferlijsten
 • CV
 • Twee actuele referenties (volgens dit format)
 • Motivatiebrief

Heb je nog andere vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat van de LSR.

E-mailadres: lsr@rechtspraak.nl (wij streven ernaar binnen drie werkdagen een reactie op je mail te geven)
Telefoon: 088 361 10 25 (het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur).