Team belastingrecht zoekt leidinggevende rechter

Vind je niet alleen de inhoud van belastingzaken interessant, maar juist ook het werken met veel betrokken partijen en het managen van processen eromheen? Voor jou is binnen de rechtbank Den Haag een vacature voor een leidinggevende met grote verantwoordelijkheid op juridisch en bedrijfsmatig gebied: een teamvoorzitter Belastingrecht.

De teamvoorzitter van het team Belastingrecht is een rechter die zijn managementkwaliteiten wil inzetten voor een team waar geschillen in eerste aanleg op het gebied van rijksbelastingen en belastingen van lagere overheden (inclusief WOZ) worden behandeld. In deze functie verwachten we dat je belangstelling hebt voor de mensen die het werk doen. Verder kun je sturend en samenbindend optreden. In ieder geval heb je belangstelling voor fiscaal recht en de andere rechtsgebieden die in het team worden behandeld. Het team zorgt dat rechtszoekenden op een kwalitatief goede manier, efficiënt en tijdig de juiste beslissingen worden gegeven.

Als leidinggevende van het team Belastingrecht bij de rechtbank Den Haag ligt een aantal uitdagingen voor je in het verschiet. Samen met de teamvoorzitters bestuursrecht en het bestuur, wordt van jou een actieve en inhoudelijke bijdrage verwacht bij een verdere uitbouw van bestaande samenwerking. Bij belastingzaken en bij de andere bestuursrechtzaken is de instroom van zaken fluctuerend. Dit betekent dat een flexibele inzetbaarheid binnen de rechtsgebieden van het bestuursrecht als een van de oplossingsrichtingen gezien moet worden. Zo is in 2023 gestart met een Bureau WOZ om de grote toestroom van die zaken tijdig te kunnen afdoen.

Intern werk je ook overigens binnen het cluster bestuursrecht nauw samen met de teamvoorzitters van de andere teams bestuursrecht en sta je elkaar bij waar nodig. Met elkaar ben je verantwoordelijk voor het grotere geheel.

Voor het belastingrecht is in 2023 een belangrijke stap gezet in de digitalisering van de rechtspraak door het openzetten van de mogelijkheid voor partijen om stukken digitaal in te dienen. De benutting binnen het team Belastingrecht van deze digitalisering is volop gaande. Veel interne processen zijn daarop inmiddels aangepast. Vervolgstappen richting intern digitaal werken zullen ook voor de nieuwe teamvoorzitter de komende periode een aandachtspunt blijven.

Gelijktijdig blijft jouw zorg en aandacht uitgaan naar de stabiliteit van het team en de goede sfeer in het team. Samen met een hoofd juridische ondersteuning (HJO) en een operationeel leidinggevende administratie (OLA) vorm je het managementteam, bijgestaan door een managementondersteuner. De takenpakketten van het HJO en de OLA bestaan voor een belangrijk deel uit de dagelijkse aansturing van onderscheidenlijk de gerechtsjuristen (twintig) en de medewerkers op de administratie (acht), terwijl de teamvoorzitter de rechters (tien) als primair aandachtsgebied heeft. Borging van de inhoudelijke kwaliteit van het team doe je samen met de kwaliteitscoördinator (rechter met taakstelling kwaliteit coördinatie).

Je stimuleert rechters en gerechtsjuristen om het beste uit zichzelf te halen en neemt ze mee in hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkelingen. Je geeft vertrouwen en schept duidelijkheid in de verwachtingen. Samenbindend leiderschap is hierbij van belang.

Ook wordt vanuit het team naar behoefte een bijdrage geleverd aan de behandeling van zaken in andere teams, als civiel, straf of kanton als daar zaken met een grote fiscale component aan de orde zijn.

Je werkt samen met het bestuur en overige teamvoorzitters aan de missie en visie van de rechtbank. Je treedt op in de landelijke expertgroep belastingrecht waarin de gerechten afstemming zoeken waar nodig en gewenst. Extern is er, naar behoefte, ook overleg met ketenpartners.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 220 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (gerechtsjuristen, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering). De rechtbank is onderverdeeld in 15 teams. Daarvan zijn 12 teams aangeduid als juridisch team. Deze teams bestaan uit rechters, gerechtsjuristen en administratief medewerkers en zijn belast met de behandeling van het primair proces. Elk afzonderlijk team wordt aangestuurd door een teamvoorzitter.

Wat bieden wij?

Afwisselend werk met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling voor een leidinggevende die het (bijna) voltijds aansturen van professionals als een uitdaging ziet. Het betreft een functie voor 32-36 uur p/w.

 

Het salaris van teamvoorzitter wordt vastgesteld op dat van senior rechter (schaal 8 Besluit Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren). Je blijft voor 20% van je tijd bezig met het behandelen van zaken.

Procedure en inlichtingen

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 17 maart 2024 sturen aan de voorzitter van de selectiecommissie, de heer mr. J. Visser, lid van het gerechtsbestuur rechtbank Den Haag.

De selectiegesprekken vinden plaats in de twee weken aansluitend op de sluitingsdatum. De geselecteerde kandidaten ontvangen hierover zo snel mogelijk bericht.

Inlichtingen over de functie en de sollicitatieprocedure kunnen worden ingewonnen bij de heer mr. J. Visser, lid van het gerechtsbestuur (te bereiken via e-mail johan.visser@rechtspraak.nl of via het secretariaat, tel. 088 361 2021).

Indien je niet beschikt over een voldoende recent assessmentrapport (voor een leidinggevende functie), kan een assessment deel uitmaken van de procedure.