GEDRAGSDESKUNDIGEN PENITENTIAIRE KAMER

Het gerechtshof zoekt als deskundige leden twee gz- of klinisch psychologen die als lid van het hof willen meebeslissen over de tenuitvoerlegging van TBS, ISD, PIJ en andere strafrechtelijke maatregelen. Wij bieden een functie met verantwoordelijkheid, een goede werksfeer waarin ieders inbreng tot zijn recht komt en een samenwerking tussen juristen en deskundigen die door beide als verrijkend wordt ervaren.

De penitentiaire kamer

De penitentiaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt beroepen tegen beslissingen van rechtbanken over de tenuitvoerlegging van:

  • de terbeschikkingstelling (o.a. verlenging van de maatregel, voorwaardelijke be├źindiging en hervatting van de verpleging);
  • de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders;
  • de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (o.a. verlenging van de maatregel en de omzetting van een PIJ in een TBS);
  • de gedragsbe├»nvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel;
  • de gedragsmaatregel voor jeugdigen.

Het gaat om ongeveer 350 zaken per jaar van rechtbanken uit het hele land, waarbij het gerechtshof de hoogste beroepsinstantie is. De meeste zaken gaan over TBS en ISD.

Daarnaast beslist de penitentiaire kamer over de machtiging tot verstrekking van gegevens uit medische dossiers van verdachten die weigeren mee te werken aan Pro Justitia-rapportage. Tegen deze beslissingen van het hof staat wel cassatie open bij de Hoge Raad.

In al deze zaken bestaat de penitentiaire kamer uit drie raadsheren en twee deskundige leden, ook wel raden genoemd. In de regel zijn dit een psycholoog en een psychiater. De raden nemen deel aan de zitting en beslissen mee over de zaak. Het gaat voor iedere raad om zes tot acht zittingen per jaar. Op iedere zitting worden ongeveer tien zaken behandeld.

De penitentiaire kamer heeft, naast de genoemde taken, ook een rol bij de overdracht van straffen en maatregelen door en naar andere landen. Incidenteel worden de raden ook bij deze zaken ingeschakeld.

In totaal maken ongeveer vijftien raden deel uit van de penitentiaire kamer.

Het profiel

Van de raden wordt verwacht dat zij de gegeven adviezen over risico-inschatting en risicomanagement kritisch kunnen beschouwen. Met hun kennis en ervaring dragen zij bij aan het oordeel van het hof over de mate waarin de vrijheden van een veroordeelde moeten worden beperkt. Daarbij hebben zij zowel oog voor de veiligheid van de samenleving als voor de rechten van de veroordeelde.

Verder kan het profiel als volgt worden beschreven:

  • GZ- of klinisch psycholoog registreert in het BIG register;
  • kennis op hoog niveau en ruime ervaring binnen de forensische psychologie op het gebied van de risico-inschatting, risicomanagement en behandeling van gedetineerden;
  • kennis van en interesse in de actuele onderzoekslijnen en wetenschappelijke ontwikkelingen in het forensisch psychologische veld;
  • bedreven zijn in de analyse van complexe problematiek en bereid zijn alle opties te bekijken;
  • in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming en collectieve besluitvorming.

De rechtspositie van de raden

De raden worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van vijf jaren. In beginsel bestaat de mogelijkheid tot twee herbenoemingen voor telkens vijf jaar, maar niet langer dan tot het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar.

De raden ontvangen voor hun werkzaamheden, op grond van een wettelijke regeling, vacatiegeld en een vergoeding van onkosten. Verder zijn op hen enkele rechten en plichten van de Wet op de rechterlijke organisatie van toepassing, zoals die ook gelden voor rechters.

Van de raden wordt verwacht dat zij zich er bij hun publieke uitingen steeds van bewust zijn dat zij ook lid zijn van de penitentiaire kamer van het hof.

Een integriteitsonderzoek maakt onderdeel uit van de benoemingsprocedure.

Inlichtingen en solliciteren

In de periode van 8 juli t/m 28 juli kun je informatie inwinnen bij Marja Vos, teamvoorzitter en plv. voorzitter van de penitentiaire kamer. Marja is te bereiken op 06 11 12 44 91 of m.vos2@rechtspraak.nl . Daarna kun je contact opnemen met Janneke Berendsen-Huisman, HRM adviseur, 06 27 62 56 98 of j.huisman@rechtspraak.nl

Heeft u interesse, dan kunt u uw sollicitatiebrief, voorzien van uw curriculum vitae en de namen met mailadressen van 3 referenten, tot 15 augustus 2024 sturen aan de wnd. president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de heer mr. E. Bongers, door tussenkomst van HRM, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem of mailen naar solliciteren.gh.arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl